Principi termoizolacije objekata

Termoizolacija je jedan od glavnih procesa zaštite objekata od nastanka i očuvanja toplotnih gubitaka, a sastoji se u postavljanju materijala koji pospešuju održavanje odgovarajuće temperature unutar prostorije. Principi termoizolacije objekata se temelje na izboru materijala, postupku primene i odabiru vrsta i debljine sloja izolacije.

Definisanje postojećeg stanja objekta koji se termoizoluje

Ovo je prva i važna faza procesa, jer se na temelju toga razvija prilagođena strategija termoizolacije.

Analiza toplotnih izvora

Identifikacija toplotnih izvora, poput sunčeve svetlosti, klimatskih uticaja ili održavanja regulisanja temperature, pomaže u određivanju potrebne vrste termoizolacije.

Pregled materijala i konstrukcijskih elementa objekta

Važno je pregledati materijale i konstrukcijske elemente objekta kako bi se odredio nivo termoizolacije potreban da se postigne željeno stanje. Neki od materijala mogu biti veštačka ili prirodna vlakna, polimerne mase i plastike.

Utvrđivanje stepena propuštanja toplote

Kako bi se utvrdio stepen propuštanja toplote, potrebno je da se ustanovi razlika između spoljne temperature i temperature unutar objekta. U tom smislu, na primer, može biti potrebno provoditi termografske ispitivanje da bi se odredio nivo toplotnog mosta.

Ispitivanje performansi termoizolacija

Da bi se ispitalo kako će oblast postupka termoizolacije raditi, potrebno je sprovesti odgovarajuću analizu performansi. Ovo uključuje merenje vremena nastanka i opadanja temperature unutar prostorije u odnosu na okolinu.

  • Identifikovanje prohodnosti zraka, zvuka i vlage;
  • Određivanje tipova termoizolacija;
  • Procena mogućnosti korištenja različitih tipova postojećih materijala;
  • Analiza strukturnog ponašanja materijala u odnosu na promenu temperature, duž i poprečno smicanje, pritisak na ravne površine itd.;
  • Evaluacija efikasnosti tehnologija toplotne obrade;
  • Utvrđivanje fizičkih osobina sa stanovišta toplotne provodljivosti;
  • Utvrđivanje efekata opterećeno-/opterećujuceg sistema nameštaja i instalacija.

Izbor najboljih rešenja

Nakon što se utvrdi potrebna vrsta termoizolacije za objekat, sledeći korak je izbor najboljih materijala. Postoje različiti tipovi materijala poput minerale vune, plastike, veštačkih vlakana i ekološke izolacije, među kojima odabirom adekvatnog materijala može se postići poželjni nivo termoizolacije.

Najpopularnije rešenje – Termoizolacioni sendvič paneli

Termoizolacioni sendvič paneli se sastoje od dve trake tankog lima ili ploča koji su povezani sa slojem između njih. Ovo su jednostavni i univerzalni paneli koji mogu biti postavljeni brzo i lako, često bez neophodnosti za primenu drugih materijala.

Termoizolacionim sendvič paneli razlikuju se po vrsti ispune-jezgra na :

  • PUR (poliuretan pena) – jezgra sa PUR penom ima najbolju termoizolacionu sposobnost, dok je i najskuplja po ceni.
  • PIR (poliizocianurat) – jezgra od PIR pena je prilično dobra u termoizolaciji, i može se naći i po nižoj ceni.
  • MW (mineralna -kamena vuna) – je ekološki prihvatljivija od ostalih jezgara, a ima i prilično dobru termoizolaciju.

Sendvič paneli nude visok stepen termoizolacije, ali je važno da se uzmu u obzir ekologija i potencijalne rizike za zdravlje, kao što su prašina i alergeni.

Pored termoizolacionih sendvič panela, postoje i druge vrste izolacijskih materijala poput penaste stiropora i celuloze, koji nude dobru zaštitu od toplotnih gubitaka. Takođe se preporučuju mineralna vuna i ekološka izolacija jer poseduju veću otpornost na požar, malo propuštanje para i vlage, kao i bolju izolaciju od buke.

Uspostavljanje efikasne zone regulacije temperature u prostoru

Kad se već utvrdi koji materijal će se upotrebiti za izolaciju, a zatim ga instalirati na odgovarajuće mesto, sledeći korak je uspostavljanje efikasne zone regulacije temperature u prostoru. Ova zona mora da obuhvati i unutrašnju temperaturu, vlažnost i nivo buke. Posebna pažnja treba da bude posvećena odabiru opreme koja će omogućiti brzu i efikasnu regulaciju temperature i vlažnosti.

Kao i kod svake druge oblasti izolacije, potrebno je da se utvrdi nivo postojanosti termoizolacionih materijala u odnosu na promenu temperatura, pritisak, mehaničko opterećenje i slične čimbenike. Ovo podrazumeva postavljanje monitoring sistema za praćenje performansi termoizolacija u toku rada objekta. Na taj način može se obezbediti da će sistem termoizolacije raditi na optimalnom nivou.

Konačno, potrebno je da se sagledaju i druge uloge koje igraju pri efikasnosti izolacionog postupka. To uključuje odabir primenjenih materijala (od onih koji nude bolje termalne osobine do onih uz povoljnu cenu), identifikovanje mesta mogućeg propuštanja toplote, čestice i zvuka kroz zidove, kao i da se održi sistem za upravljanje termalnom izolacijom.

Održavanje zahteva za energetsku efikasnost na visokom nivou u skladu sa odredbama ARH-ENES normativa o energetskoj efikasnosti objekata u Srbiji

ARH-ENES normativi propisuju i uspostavljaju zahteve za energetsku efikasnost objekata u Srbiji. Ove odredbe obuhvataju različite aspekte termalne izolacije, poput donje i gornje granice maksimalnih toplotnih gubitaka kroz termoizolacione elemente (zidove, poda, tavanicu itd.), postupke osvetljenja i ventilacije. Da bi se ispunili ti zahtevi potrebno je da se instalira adekvatan sistem izolacije i da se konstantno prati njegovo funkcionisanje.

Kao što je vidljivo, postupak odabirom prave termoizolacije za objekat podrazumeva temeljan pregled različitih materijala i uslova u prostoru, te sagledavanje druge uloge koju igraju pri efikasnosti izolacionog procesa.

Efikasna termoizolacija je neophodna za uspešno funkcionisanje, kako svakog objekta tako i cele zgrade. Održavanje zahteva propisanih ARH-ENES normativima je neophodno da bi se postigla visok stepen energetske efikasnosti. Uloge izolacionih materijala, monitoringa i održavanja su od presudne važnosti u postizanju potpunog i trajnog rezultata.